Regulamin pobytu


Regulamin pobytu w D.W. Bakster

§ 1 Rezerwacja i pobytu

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailowo, poprzez portale rezerwacyjne
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z przyjęciem ogólnych zasad rezerwacji i pobytu.
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłynięciu zadatku na konto podane podczas rezerwacji e-mailowej
 4. W przypadku rezygnacji z usług wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezerwacji pobytu poprzez portal booking.com zastosowanie mają zasady oznaczone w rezerwacji internetowej booking.com
 6. Pozostała suma wynikająca z zamówionej usługi powinna być uregulowana w dniu przyjazdu Gościa i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od D.W. Bakster.
 7. Opłata miejscowa nie jest wliczana do ceny usługi i jest pobierana niezależnie od ceny pobytu. Wysokość opłaty klimatycznej ustalana jest przez radę Miejską Władysławowo(Uchwała Rady Miejskiej Władysławowa do wglądu w siedzibie D.W. Bakster)
 8. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT od towarów i usług.

§ 2 Prawa i obowiązki

 1. Goście mają prawo do zgłaszania na recepcji wszelkich uwag i sugestii dotyczących ich pobytu.
 2. Goście są zobowiązani podczas pobytu w D.W. Bakster do przestrzegania zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów porządkowych.
 3. W przypadku naruszania przez Gościa w sposób rażący i natarczywy zasad lub porządku zagrażającego życiu i zdrowiu innych Gości i personelu, D.W. Bakster ma prawo rozwiązać umowę z tym Gościem w trybie natychmiastowym.
 4. Gość przebywający w D.W. Bakster jest odpowiedzialny za sprzęt i wyposażenie swego pokoju. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu lub wyposażenia pokoju Gość ponosi odpowiedzialność finansową.
 5. Obowiązkiem Gościa jest zgłoszenie się do recepcji w dniu wymeldowania w celu dokonania odbioru pokoju, zgłoszenia uwag lub zgłoszenia uszkodzeń, zagubienia sprzętu lub wyposażenia.
 6. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 7

§ 3 Informacje ogólne

 1. Doba hotelowa: przyjazd Gościa od godziny 16, wyjazd Gościa do godziny 11.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do Gościa w wysokości 150% cen obowiązujących w danym dniu.
 3. W pokojach D.W. Bakster obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkich urządzeń i substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Gości.
 4. Na terenie D.W. Bakster obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi na zewnątrz budynku.
 5. Na terenie parkingu obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego i hotel nie odpowiada za straty wynikające z ich nieprzestrzegania.
 6. Podczas korzystania z bezprzewodowego internetu na terenie D.W. Bakster Gość zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z polskim prawem oraz nienaruszający interesów osób trzecich.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. D.W Bakster zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, w każdym okresie przed rozpoczęciem pobytu z powodu zdarzeń losowych niezależnych od D.W Bakster. Pensjonat zobowiązany jest do przedstawienia oferty alternatywnej lub zwrotu należności.
 2. Rzeczywisty wygląd pokoi może się różnić od widocznych na zdjęciach.
 3. D.W. Bakster ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczy wartościowe Gości złożone do depozytu i potwierdzone stosownym wpisem.
 4. Parking bezpłatny – niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z pobytem Gościa należy zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela D.W. Bakster po stwierdzeniu podstawy do ich zgłoszenia. Przedstawiciel Pensjonatu zbada zasadność zgłoszonej reklamacji.
 2. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie i o jej wyniku oraz propozycjach załatwienia sprawy Gość zostanie poinformowany przez przedstawiciela Pensjonatu
© 2015. Bakster. Wszystkie prawa zastrzeżone.